Serwisy wyst?puj?ce pod domen? szkolarodzeniaksenia.pl, szkolarodzeniaksenia.boo.pl oraz szkolarodzeniaksenia.info nie zbieraj? w sposób automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisów pod domen? asp.lodz.pl i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisów: Centrum Rodziny, Szko?a Rodzenia Ksenia.

Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

  • dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisów pod domen? szkolarodzeniaksenia.pl, szkolarodzeniaksenia.boo.pl oraz szkolarodzeniaksenia.info do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisów i odpowiednio wy?wietli? strony internetowe, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
  • utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisów (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisów ponownie wpisywa? loginu i has?a;
  • W ramach Serwisów stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „sta?e" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta?e" pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.

W ramach Serwisów pod domen? profilaktykaraka.coi.waw.pl stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

  • „niezb?dne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajno?ciowe" pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce „zapami?tanie" wybranych przez U?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
  • „reklamowe" pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie U?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisów mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisów. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisów.

Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisów i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wi?cej informacji na temat plików cookies dost?pnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ lub w sekcji „Pomoc" w menu przegl?darki internetowej.